9 Temmuz 2012 Pazartesi

İktibas-Şeyh Galip


Gözüm bir nesne görmez dîde-i giryândan gayri
Erişmez gû ş-ı câne sohbet-i hicrândan gayri
Yazanlar levh-i dilde sûrete hırmândan gayri
Bulunmaz sînede bir sûzi -i pinhândan gayri
Ümîdim yok hemân bi hâhiş-i ihsândan gayri
Serâ-pâ-yı tenimde kalmadı efgândan gayri

(...)


Eger küstâh isem de çâre bîçârelikdendir
Hezârân kayd ü bende düşdüm âvârelikdendir
Gönül cemiyyeti sevmezse de sâd-pârelikdendir
Devâdan şekvemiz var ise de bir pârelikdendir
Siri kim bî-sebebdir mennba-i gam-hârelikdendir
Mahaldir gark-ı eşk olsa gözüm hûnbârelikdendir

Belâ mevc-âver-i girdâb-ı hayret nâhudâ nâ-bûd
Adem sâhillerinin tutdu diriğâ bang-ı nâ-mevcûd

Belâ bu kim dahı sûret miyim manâ mıyım bilmem
Sezâvâr-ı mekes yâ lokma-i ankâ mıyım bilmem
Esîr-i pîç-tâb-ı zülf-i müşk-efzâ mıyım bilmem
Perîşânî-i gam menşûrına tugra mıyım bilmem
Gam-ı Yûsuf’la tolmuş Mısr-ı istignâ mıyım bilmem
Garik-i Nîl-i hasret Gâlib-i rüsvâ mıyım bilmem

Şeyh Galip

*Son mısradaki "Galib"i büyük harfle yazmak Prof. Dr. Naci Okçu'nun yayına hazırladığı Divan'da küçük harf kullanılmasına rağmen benim tercihimdir.

İktibas

"(...)biz o sırrız ki süveydada nihanız"- Hoca Neş'et Efendi